Varenne in english

Empowering entrepreneurs

Varennes grundare Tommy Jacobson har sedan bolaget startade 2001 samlat andra entreprenörer kring sig i ägarkretsen. Tillsammans vill vi på Varenne bidra till andra entreprenörers resa, både genom kapital och kompetens.

Vision, affärsidé och mål

Varenne vill bidra till ett företagsklimat som kännetecknas av tillväxt, utveckling och långsiktigt värdeskapande.

Vår affärsidé är att aktivt arbeta för respektive portföljbolags framgång och därigenom skapa en långsiktig god avkastning för Varennes aktieägare. Vi investerar i nordiska entreprenörsledda tillväxtbolag som söker expansionskapital och en långsiktig finansiell medinvesterare och ägarpartner.

Läs mer


Varenne skall vara en värdeskapande ägarpartner för nordiska entreprenörsledda tillväxtbolag.

Varenne skall vara en attraktiv, långsiktig investering med god avkastning över tid.

Varje investering ska generera en totalavkastning på minst 15 procent.

Minimera

Investeringsstrategi

Varenne investerar i huvudsak i onoterade entreprenörsledda nordiska tillväxtbolag som söker expansionskapital samt en långsiktig finansiell medinvesterare och ägarpartner för att fortsätta utveckla bolaget i hög takt.

Bolagen ska ha en bevisad affärsmodell via en god omsättningstillväxt och underliggande positiva kassaflöden, med hänsyn tagen till större tillväxtsatsningar.

Läs mer


Varenne gör investeringar där vi ser att vi som ägare kan vara med och bidra till bolagets fortsatta framtida utveckling med vår kunskap, erfarenhet, breda nätverk samt kapital för tillväxt.

Minimera

Värdeskapande

Varenne som ägare gör skillnad genom att vi arbetar i styrelsen och nära bolagsledning med fokus på:

Läs mer


Operationell utveckling
Affärsplanarbete och strategier för tillväxt samt operationell effektivitet och därigenom lönsamhet.

Finansiell struktur
Säkerställa att bolagets kapitalstruktur är i linje med bolagets strategi, riskprofil samt utvecklingsfas.

Organisatorisk utveckling
Säkerställa väl fungerande ledningsstrukturer i bolaget, både på styrelse- och ledningsgruppsnivå.

Bolagsstyrning
Säkerställa att det finns tydliga ägardirektiv, ett strukturerat och affärsdrivet styrelsearbete, tydlig rapportering kring verksamheten samt lämplig legal struktur.

Kontakter och nätverk
Främjar portföljbolagens respektive affärer genom tillgången till Varennes breda nätverk av olika kompetenser och affärskontakter.

Minimera

Vision, business concept and goals

Varenne wants to contribute to a corporate climate characterised by growth, development and long-term value creation.

Our business concept is to work actively for each portfolio company’s success, thereby generating a good long-term return for Varenne’s shareholders. We invest in Nordic entrepreneur-led growth companies that are seeking expansion capital and a long-term financial co-investor and equity partner.

Read more

Varenne’s mission is to be a value-adding equity partner for Nordic entrepreneur-led growth companies.
Varenne aims to be an attractive, long-term investment with a good return over time.

Each investment must generate a total return of at least 15 percent.

Minimise